Search
Close this search box.

AAS ยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศในฐานะ Porsche Classic Partner  แห่งแรกของโลก

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับเพื่อให้บริการด้วยคุณภาพ และประสบการณ์มากกว่า30 ปีของเอเอเอสฯ ดังนโยบาย ที่ว่า “เอเอเอส ดูแลทั้งรถและคุณ AAS Looking after YOU and your CAR” ท าให้ศูนย์ปอร์เช่ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต (Porsche Centre Bangkok) ได้ผ่านการรับรองจากโรงงานปอร์เช่ เยอรมนีPAG ให้เป็นศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ คลาสสิค พาร์ท เนอร์แห่งแรกของโลก และยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการอบรม Porsche Classic Training อีกด้วย

นอกเหนือจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน เพื่อใช้ในการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และบ ารุงรักษาสภาพรถ Porsche classic แล้ว ทางเอเอเอสฯ ยังมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทดสอบระดับเหรียญทองในการทดสอบ Porsche Classic Technician ที่ได้รับการรับรองจากโรงงานปอร์เช่เยอรมนีจ านวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณชลธิชา ศาลางาม, คุณภาคภูมินิ่มเขียว, คุณอลงกรณ์มหิดุลย์, คุณนิวัทธ์มีชัยอุดมเดช, คณุ ณรงศกัดิ์ผ่องบุรุษ และ นายอ านาจ ลอยพะยอม ที่พร้อมจะดูแลรถปอร์เช่ คลาสิคทุกคันแบบมืออาชีพ เต็มใจที่จะมอบการให้บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ท่านมั่นใจถึงความปลอดภัยและสร้าง ประสบการณ์ที่ดีในทุกการขับขี่ส าหรับลูกค้าของเอเอเอสฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทางเอเอเอสฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Porsche Classic Technician Award 2024 ให้กับช่างผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคลาสสิก ทั้ง 6 ท่าน ที่ผ่านการทดสอบระดับเหรียญทองจากโรงงานปอร์เช่เยอรมนี โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เอเอเอส กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีกับช่างผู้ช านาญการทั้ง 6 ท่าน พร้อม รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในบรรยากาศอบอุ่น สร้างความประทับใจ และความภูมิใจ ที่พวกเขาสร้างชื่อเสียงให้กับ ทางบริษัทฯ ณ ศูนย์ปอร์เช่ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต (Porsche Centre Bangkok) Porsche Classic Partner แห่งแรกของ โลก “The First Certified Porsche Classic Partner Worldwide”

คุณวุฒิกรอินทรภูวศกั ดิ์กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอเอเอสฯได้แสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมช่าง Porsche Classic Technician ทั้ง 6 คน ที่ผ่านการทดสอบระดับเหรียญทองและได้รับประกาศนียบัตร Porsche Classic Certificate

“ผมรู้สึกภูมิใจและชื่นชมในความสามารถของทั้ง6 คน ที่ทุ่มเท เรียนรู้และพยายามอย่างหนักจนผ่านการทดสอบระดับเหรียญ ทอง ซึ่งไม่ใช่แค่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือบริษัทฯ แต่ยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย กว่าจะประสบความส าเร็จ ในวันนี้ทุกคนต้องทุ่มเท เรียนรู้และพยายามอย่างมาก พวกคุณคือความภาคภูมิใจของครอบครัวเอเอเอสฯ และครอบครัว Porsche”

“ผมขอขอบคุณทั้ง 6 คน ส าหรับความสามารถ ความทุ่มเท และความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงความเป็นเลิศในการ ดูแลรถยนต์Porsche รุ่น Classic ของเอเอเอสฯ และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ามาตลอด 10 ปีนับตั้งแต่ที่เอเอเอสฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์ปอร์เช่ คลาสสิก พาร์ทเนอร์แห่งแรกของโลก”

“ผมหวังว่าทีมช่างของเราจะรักษาความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ปอร์เช่ คลาสสิก พาร์ทเนอร์ของเอเอเอสฯ และสามารถรองรับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพเช่นนี้ตลอดไป” คุณวุฒิกร กล่าว

ในฐานะ Porsche Classic Partner หมายถึงการรักษามรดกอันล ้าค่าของรถยนต์ปอร์เช่คลาสสิก ให้คงอยู่ด้วยการบริการและ ดูแลที่เป็นเลิศ ตลอดจนการมอบการรับประกัน และการซ่อมบ ารุงให้รถปอร์เช่คลาสสิกนั้น อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่ง เอเอเอสฯ มีศักยภาพและความพร้อมทุกประการทั้งทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและผ่านการฝึกฝน อบรม รวมถึงได้รับการรับรองจากโรงงานปอร์เช่ เยอรมนีที่ส าคัญ