Search
Close this search box.

Tag: Toyota Campus Challenge 2023

TOYOTA ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล “Toyota Campus Challenge 2023”

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในการประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม “Campus Challenge ครั้งที่ 8 ประจำปี 2023” ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทย ณ Toyota Alive เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม